IZ NAŠE PRAKSE..ABC DETE

SENZORNA DIJETA

ZAŠTO? KADA? KAKO?

Sinhronizovana obrada čulnih nadražaja zove se senzorna integracija. To je način na koji naš nervni sistem obrađuje informacije sakupljene putem čula dajući nam povratnu informaciju o našem fizičkom postojanju, našem telu, gde smo i šta se dešava oko nas.

Koristimo se čulom vida, sluha, ukusa, mirisa i dodira. Takođe, neophodni su nam podaci o ravnoteži, položaju tela, otkucajima našeg srca, da li smo gladni,..

Zašto? Senzorna dijeta, kao i svaka druga dijeta primenjuje se kada imamo višak/manjak nekih elemenata ili nesklad u korišćenju istih. U senzornom smislu u pitanju su senzacije koje dobijamo od naših čula. Onda primenjujemo ograničenja tih senzacija. Primena senzorne dijete podrazumeva strategiju koja se često koristi kod dece s poremećajem iz spektra autizma u cilju omogućavanja podizanja kvaliteta senzorne obrade i interakcije tokom izvršavanja svakodnevnih zadataka.

Kada? Postoje standardizovani testovi za određivanje poremećaja senzorne integracije, koji ispituju dečije ponašanje u igri, vizuelnom kontaktu i ekspresiji lica. Prema Jean Ayres osobe sa poremećajem senzorne integracije mogu biti: hiper ili hipo senzitivne ili kombinacija ova dva modela.

Kako? Kontrolisanim unosom senzornih nadražaja, koja započinje izradom senzornog profila, a zaitim putem izrade individualnizovanog plana, u vidu dnevne ili nedeljne liste aktivnosti kojima dete (naročito dete sa poremećajem iz spektra autizma) može da se bavi bez narušavanja svakodnevnih rutina.

dipl.defektolog-oligofrenolog,  Aleksandra Bokun