DEFEKTOLOŠKA DIJAGNOSTIKA je prvi korak ka uspešnom tretiranju razvojnih smetnji. Podrazumeva utvrđivanje opšteg senzomotornog i psihomotornog statusa deteta kroz procenu:

 • organizovanosti psihomotorike,
 • dominantne lateralizovanosti,
 • praksičke organizovanosti,
 • kvaliteta lineacije,
 • gnostičke organizovanosti,
 • praktognostičke organizovanosti i
 • saznajne organizovanosti.

DEFEKTOLOŠKI TRETMAN  planiramo na osnovu realizovane procene i u skladu sa individualnim specifičnostima svakog deteta opredeljujemo se za neku od sledećih metoda:

 • TEACCH (individualizovani obrazovni program koji se bavi komunikacijom i socijalnim veštinama),
 • ABA terapija,
 • FLOOR TIME,
 • senzorna integraciona terapija,
 • reedukacija psihomotorike,
 • radna terapija i
 • rana intenzivna intervencija u ponašanju.