Tretman senzorne integracije sprovodimo u namenski prilagođenom prostoru, koristeći specifične senzorne materijale. Tretman obuhvata:

  • Izradu senzornog profila i
  • Individualne vežbe senzomotoričke integracije kroz aktivnosti za stimulaciju:
  •  taktilnog,
  •  auditivnog,
  •  vizuelnog,
  •  proprioceptivnog,
  •  vestibularnog,
  •  oralnog i
  •  olfaktornog modaliteta.