Svetska zdravstvena organizacija publikuje šifarnik mentalnih poremećaja koji se koristi u celom svetu kao vodič za dijagnostikovanje, te je time olakšana komunikacija između stručnjaka iz različitih zemalja.

Jedanaesta revizija Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-11), stupila je na snagu 1. januara 2022. godine, ali su i dalje u upotrebi šifre mentalnih poremećaja Desete revizije (ICD-10).

U Tabeli 1 date su šifre kategorija u okviru mentalne retardacije (stari naziv koji se više ne koristi) tj. poremećaja intelektualnog razvoja ili intelektualne ometenosti (novi naziv), prema poslednjim revizijama.

Tabela 1

Poslednje revizije klasifikacionog sistema sa pripadajućim šiframa

ICD-10

(Mentalna retardacija)

ICD-11

(Poremećaj intelektualnog razvoja)

F70 Laka MR 6A00.0 Laki PIR
F71 Umerena MR 6A00.1 Umereni PIR
F72 Teška MR 6A00.2 Teški PIR
F73 Duboka MR 6A00.3 Duboki PIR
6A00.4 Privremeni PIR
F78 Druga MR
F79 Nespecifikovana MR 6A00.Z Nespecifikovani

PIR

F88 Drugi psihički

poremećaji razvoja

Beleška: MR – mentalna retardacija (termin izbačen iz upotrebe)

PIR – poremećaj intelektualnog razvoja (novouvedeni termin)

U Tabeli 2 date su šifre kategorija u okviru poremećaja iz spektra autizma (PSA), prema poslednjim revizijama. U novoj  ICD-11 dogodilo se isključivanje dotadašnjih definisanih podtipova ovog poremećaja (Pervazivni (sveprožimajući) poremećaji razvoja: Dečiji autizam, Atipični autizam, Dezintegrativni poremećaj u detinjstvu, Aspergerov sindrom i Pervazivni poremećaj razvoja, neoznačen) i formiranje jednog jedinstvenog stanja koje je definisano nivoom funkcionalne podrške koja je potrebna pojedincu. PSA karakterišu socijalno-komunikacioni deficiti i restriktivni, repetitivni i stereotipni obrasci ponašanja, interesovanja i aktivnosti.

Tabela 2

Izmena termina i dijagnostičkih kategorija vezanih za PSA

 ICD-10: Pervazivni poremećaji razvoja (F84)

Dečiji autizam (F84.0), Atipični autizam (F84.1), Dezintegrativni poremećaj u detinjstvu (F84.3), Aspergerov sindrom (F84.5) i Pervazivni poremećaj razvoja, neoznačen (F84.9)

ò

ICD-11: Poremećaj iz spektra autizma (6A00)

Kao učestalu dijagnostičku kategoriju u okviru ICD-10 treba pomenuti Mešovite specifične poremećaje razvoja (F83) koji podrazumevaju postojanje mešavine specifičnih razvojnih poremećaja govora i jezika, sposobnosti za školovanje i motoričkih funkcija, u kojoj nijedan poremećaj ne dominira da bi predstavljao glavnu kliničku sliku. Isto tako, često pojavljujuća je i grupa poremećaja označena u ICD-10 kao Hiperkinetički poremećaji (F90), a u ICD-11 definisana kao Poremećaj pažnje i hiperaktivnost (Attention deficit/hyperactivity disorder – ADHD) (6A05). Simptomi ADHD-a uključuju nepažnju (nemogućnost zadržavanja fokusa), hiperaktivnost (višak pokreta koji se ne uklapaju u konkretne okolnosti) i impulsivnost (ishitrena dela koja se događaju u trenutku bez razmišljanja).

Za tumačenje šifri u okviru neurorazvojnih poremećaja koje nisu navedene u ovom članku budite slobodni da se obratite Centru ABC Dete za besplatnu konsultaciju.

Prof. dr Aleksandra Đurić Zdravković,

Saradnik Centra ABC Dete

Ostavite odgovor